STATUTUL ASOCIATIEI

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art.1-1 Asociatia Judeteana a Pescarilor Sportivi Cluj din Cluj-Napoca,denumita in continuare AJPS Cluj, este persoana juridica neguvernamentala,de drept privat, apolitica, fara scop lucrativ,cu patrimoniu propriu,distinct si indivizibil

        2. AJPS Cluj este constituita pe principiul liberei asocieri din totalitatea pescarilor amatori sau sportivi inscrisi in evidentele sale,care adera la prezentul statu si se obliga sa il respecte

       3. AJPS Cluj are sediul in Cluj –Napoca str.Cuza Voda bl.A

      4. AJPS Cluj are denumire,sediu,sigla si drapel propriu

      5. AJPS Cluj este inscrisa in Registrul national sub nr.417/1990 si in Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de Judecatoria Cluj-Napoca sub nr.96/24.08.1990

Art.2-1 AJPS Cluj este afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania (AGVPS),potrivit legii si statutului acesteia,pe care se obliga sa il respecte

       2. AJPS Cluj isi desfasoara activitatea potrivit prezentului statut,avand deplina autonomie organizatorica,functionala si financiara

3.Durata functionarii Ajps Cluj este nedeterminata

Art.3- Scopul AJPS Cluj il constituie conservarea biodiversitatii si protectia faunei de interes piscicol,precum si a mediilornaturale de dezvoltare a acesteia, prin pescuit recreativ sportiv practicat in mod durabil,ca forme de odihna activa si de petrecere a timpului liber de catre membrii sai

Art.4- AJPS Cluj are urmatoarele obiective si atributii:

a)    desfasoara activitati de conservare a biodiversitatii si de protectie a faunei de interespiscicol, precum si de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia

b)   reprezinta si apara drepturile si interesele membrilor asociati

c)    incheie cu autoritatile administrative contracte de exploatare durabila,prin pescuit recreativ ,a resursei acvatice vii din apele domeniului public

d)   dezvolta si exploateaza eficient baza materiala proprie,destinata practicarii pescuitului recreativ si altor activitati specifice

e)    gestioneaza si elibereaza, in conditiile legii si ale statului permisele de pescuit recreativ sportiv si carnetele de membru

f)    organizeaza si dezvolta activitati competitionale de pescuit RECREATIV

g)   organizeaza activitati de pescuit recreativ cu membrii altor asociatii afiliate, pe baza de reciprocitate, cu alte categorii de pescari recretivi din tara si din strainatate, in scopul realizarii de mijloace financiare necesare gestionarii durabile a pestelui din fondurile preluate in gestionare

h)   infiinteaza,in conditiile legii, unitati economice, in vederea realizarii scopului sau

i)     organizeaza conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestari de pescuit recreativ lanivel local si participa la asemenea evenimente in tara si in strainatate

j)     promoveaza si apara imaginea sa si a AGVPS

k)   are si alte obiective si atributii ce decurg din lege si din reglementarile in domeniu

 

CAPITOLUL II


MEMBRII AJPS CLUJ

 Calitate,drepturi si obligatii,recompense si

sanctiuni

 

Art.5-1. Calitatea de membru al AJPS Cluj se poate obtine prin inscriere

        2.Dovada calitatii de membru al AJPS Cluj se face cu carnetul de membru vizat anual

       3.Calitatea de membru pescar recreativ se dobandeste de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania, si Uniunea Europeana care solicita sa faca parte din AJPS Cluj, recunoaste statutul acesteia, se obliga sa il respecte si face dovada cunostintelor minime in domeniul halieutic

Art.6-1. Calitatea de membru al AJPS Cluj inceteaza prin renuntare, radiere, excludere, sau neplata cotizatiei anuale.

        2.Renuntarea la calitatea de membru are loc in baza cererii depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, dupa caz, cu depunerea dovezii ca este membru, cu cotizatia achitata in termen, la alta organizatie afiliata

       3. Excluderea se pronunta impotriva membrilor AJPS Cluj care:

a) aduc daune materiale si/sau morale AJPS Cluj ori AGVPS sau initiaza si desfasoara actiuni contrare intereselor legitime ale acestora

b)   refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale de constatare a contraventiilor sau infractiunilor in domeniul piscicol ori se sustrag,in fondul de pescuit, controlului acestuia

      4.Masurile prevazute la alin 3 se hotaresc de consiliul organizatiei si se pot contesta la adunarea generala in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta

Art.7-1. Membrii AJPS Cluj au urmatoarele drepturi:

a)    sa practice pescuitul recreativ pe apele arondate AJPS Cluj din care fac parte sau, alte ape respectand regulamentul si legea in vigoare.

b)   sa beneficieze de baza materiala a asociatiei pentru desfasurarea activitatilor specifice

c)    sa beneficieze, potrivit legii, traditiei si normelor stabilite de Adunarea generala a AJPS Cluj de pestele prins

d)   sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale AJPS Cluj si ale AGVPS,daca au calitatea de delegat si indeplinesc conditiile din statut

e)    sa isi exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii AJPS Cluj si a AGVPS

f)    sa participe la competitiile si la alte activitati de profil, organizate in tara si strainatate

g)   sa fie recompensati pentru merite deosebite

2. Membrii AJPS Cluj pot beneficia de urmatoarele facilitati:

a )-membrii de onoare ai AJPS Cluj si ai AGVPS

-membrii Consiliului si a Comisiei de cenzori ale AJPS Cluj si AGVPS Membrii care beneficiaza de reducerea cotizatiei pot beneficia si de scutirea altor obligatii statutare,conditionat de achitarea cotizatiilor in termen

5. Prin exceptie de la prevederile alin.1 lit.g,salariatii AJPS Cluj angajati ca paznici de pescuit pot fi alesi ca organizatori de grupa sau gospodari si nici in Comitetul Cluburilor sau consiliile asociatiilor

Art.8.-Membrii AJPS Cluj au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legii,statutului si ale altor reglementari referitoare la pescuitul recreativ-

b)   sa participe la realizarea obiectivelor AJPS Cluj ale cluburilor si ale grupei din care fac parte, sa respecte hotararile organelor de conducere ale asociatiei,sa indeplineasca atributiile in cadrul organelor in care au fost alesi si, dupa caz in comisiile in care activeaza

c)    sa nu comercializeze pestele

dobandit prin practicarea pescuitului recreativ

d)   sa respecte si sa promoveze principiile eticii la pescuit si sa practice pescuitul recreativ cu echipament corespunzator

e)    sa nu initieze si sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale AJPS Cluj si ale AGVPS

f)    sa semnaleze organizatiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunostinta,deficientele constatate,eventualele prejudicii produse,bolile observate la peste, cazurile de poluare a mediului inconjurator etc.

Art.9.- Membrii AJPS Cluj care s-au remarcat printr-o activitate deosebita in domeniul pescuitului recreativ pot beneficia de urmatoarele recompense:

a)    diplome, plachete si cupe

b)   premii in bani si in obiecte

c)    reducerea procentuala a cotizatiei anuale

d)   autorizatii gratuite de pescuit recreativ

Art.10.-Titlul de “Membru de onoare al AJPS Cluj se poate acorda de catre adunarea generala, ca recompensa unor membrii care s-au remarcat printr-o activitate de exceptie in domeniul pescuitului recreativ

     Art.11.-1. Membrilor AJPS Cluj care incalca prevederile actelor normative in domeniul pescuitului recreativ, ale prezentului statut,ale normelor de comportare si de etica ori care aduc daune materiale sau morale asociatiei din care fac parte ori AGVPS li se aplica una dintre urmatoarele sanctiuni disciplinare:

a)    avertisment scris

b)   suspendarea dreptului de exercitare a pescuitului recreativ pe timp limitat,de pana la un an sau, dupa caz pana la finalizarea cercetarilor penale

c)    excluderea din asociatie

2. Sanctiunile prevazute la alin 1. se hotarasc de Consiliul asociatiei in termen de un an de la savarsirea faptei sau in interiorul termenului de prescriptie pentru infractiuni si pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare,la adunarea generala, ale carei hotarari sunt definitive si executorii

3. Prin exceptie de la prevederile alin 2., sanctiunea excluderii din asociatie hotarata de Consiliu ramane definitiva in cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmarire penala sau instantele de judecata

4. In cazul excluderilor contestate,dreptul de a pescui se suspenda pana la solutionarea contestatiei, cel in cauza avand obligatia sa depuna carnetul de membru odata cu contestatia

5. Pe perioada suspendarii,carnetul de membru pescar recreativ se depune si se pastreaza la asociatie, in situatia refuzului de a depune carnetul de membru, cel in cauza este exclus fara indeplinirea altor formalitati

6. Sanctiunile se aplica independent de raspunderea penala, administrativa, civila sau contraventionala si nu il exonereaza, in cazul

suspendarii, pe cel in cauza de plata cotizatiei si de indeplinirea altor obligatii fata de organizatie

7. Inainte de adoptarea hotararii de sanctionare cei in cauza vor fi audiati in legatura cu faptele savarsite, exceptandu-I pe cei cercetati penal, care pe perioada cercetarii vor fi suspendati,urmand ca masura excluderii sa se adopte in functie de rezultatul cercetarii penale

8. Daca in urma convocarii scrise si luarii la cunostinta cei in cauza refuza sa se prezinte pentru a da relatii privind faptele lor, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati

 


CAPITOLUL III

Structura organizatorica a AJPS Cluj

 

Art 12.- AJPS Cluj are in structura sa:

a)  cluburi fara personalitate juridica ale pescarilor recreativi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora

b) grupe ale pescarilor recreativi, organizate conform hotararii Consiliului organizatiei

Art.13.- Organele AJPS Cluj sunt:

a)  Adunarea generala

b) Consiliul asociatiei,cu

atributii de consiliu director

c)  Cenzorul asociatiei

         

Art.14.-1. Adunarea generala este organul suprem de conducere al AJPS Cluj constituit din reprezentanti ai cluburilor ori dupa caz ai grupelor, mandatati in acest sens de adunarile generale de alegeri ale acestora

                    

2. Adunarea generala se convoaca obligatoriu o data pe an in sesiune ordinara si ori de cate ori este nevoie in sesiune extraordinara, de catre Consiliul organizatiei, presedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor grupelor organizatiei, adresata Consiliului asociatiei sau, daca acesta refuza convocarea instantei judecatoresti competente, o data la 5 ani, Adunarea generala a AJPS Cluj organizeaza alegerea organelor proprii. premergator Congresului AGVPS

3. Adunarea generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, prin convocatoare scrise care vor cuprinde ordinea de zi, data,ora si locul desfasurarii   

4. In adunarile generale extraordinare se vor dezbate si aproba numai problemele inscrise in ordinea de zi

5. Adunarea generala are urmatoarele atributii:

a)  aproba sau modifica,dupa caz, statutul organizatiei in concordanta cu statutul cadru, regulamentul Comisiei de cenzori si hotareste cu privire la schimbarea sediului

b) dezbate si aproba rapoartele de activitate ale Consiliului, bilantul contabil al asociatiei si raportul cenzorului si se pronunta asupra gestiunii organizatiei

c)  dezbate si aproba strategia organizatiei, raportul conducerii asociatiei, bilantul contabil, programul de activitate al acesteia si bugetul de venituri si cheltuieli

d) stabileste in functie de numarul de membrii, componenta organelor de conducere si alege pentru o perioada de 5 ani sau revoca, dupa caz, presedintele,vicepresedintii, membrii Consiliului organizatiei si cenzorii acesteia

e)  decide asupra contestatiilor formulate de membrii organizatiei impotriva sanctiunilor disciplinare

f)  ratifica sau anuleaza, dupa caz, hotararile Consiliului organizatiei, luate in conditiile art.18 lit.o

g) hotareste cu privire la dizolvarea organizatiei si destinatia patrimoniului, cu votul a cel putin doua treimi din numarul delegatiilor sau al membrilor in cazul asociatiilor cu mai putin de 100 de membri

h) hotareste fuziunea cu alte asociatii, cu votul al cel putin 2/3 din numarul delegatiilor sau membrilor, dupa caz, care compun Adunarea generala

i)  hotareste dizolvarea asociatiei cu votul a cel putin 2/3 din numarul delegatiilor sau membrilor, dupa caz, care compun adunarea generala, divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al asociatiei care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe asociatii care iau astfel fiinta

j)  propune Congresului AGVPS

acordarea titlului de “Membru de onoare al AGVPS pentru membrii de onoare ai AJPS Cluj care indeplinesc criteriile stabilite in acest sens

k) ia orice alte hotarari cu privire la activitatea organizatiei, in limitele prevederilor legale si ale celor statutare 

Art.16-1. Consiliul conduce activitatea organizatiei in intervalul dintre doua adunari generale

2. Consiliul organizatiei este compus din 5-17 membri, cu o vechime de minimum 5 ani. Din Consiliu fac parte de drept presedintele, vicepresedintii si directorul asociatiei

Art.17.- 1.Consiliul organizatiei se intruneste o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui , directorului sau a majoritatii membrilor acestuia

2. In mod exceptional si numai convingator motivat, presedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenta

Art.18.- Consiliul organizatiei are urmatoarele atributii:

a)  convoaca Adunarea generala a organizatiei si urmareste indeplinirea hotararilor adunarilor generale ale acesteia

b) analizeaza si aproba informarile presedintelui si/sau ale directorului, ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun

c)  analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli

d) stabileste nivelul cotizatiilor anuale, cotizatiilor de inscriere si cotizatiilor suplimentare

e)  hotaraste angajarea directorului asociatiei, cand postul a devenit vacant, precum si desfacerea contractului individual de munca al acestuia, potrivit criteriilor adoptate in

acest sens,stabileste nivelul salarizarii directorului si premierea ori sanctionarea lui, cu exceptia desfacerii contractului individual de munca dupa caz

f)coordoneaza activitatea cluburilor si grupelor, hotaraste cu privire la infiintarea si dizolvarea acestora, confirma sau infirma componenta organelor de conducere ale cluburilor ori grupelor, dupa caz

g) aproba propunerile de infiintare a unor unitati economice cu caracter accesoriu in vederea realizarii scopului organizatiei

h) se preocupa de instruirea membrilor si hotaraste cu privire la premierea si sanctionarea acestora

i)  aproba organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, contractul individual de munca si regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de sprijin

j)  aproba programul activitatilor competitionale si stabileste corpul propriu de arbitri

k) hotaraste cu privire la eventualele schimburi de experienta cu organizatii similare din tara si cu informarea Consiliului AGVPS, cu cele din strainatate

l)  aproba instrainarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe si respectiv scoaterea din uz a obiectelor de inventar

m) acorda medalii,diplome si alte recompense in bani si /sau in obiecte

n) propune Adunarii generale acordarea titlului de membru de onoare al AJPS Cluj

o) in mod exceptional si numai convingator motivat, poate lua hotarari ce tin de competenta Adunarii generale,pe care le supune ratificarii acesteia la prima reuniune

p) indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut

Art.19-1. Pe langa Consiliul organizatiei pot functiona comisii cu caracter consultativ si de sprijin, printre care:

a)  comisia juridica

b) comisia pentru promovarea imaginii organizatiei

2. Comisiile vor fi organizate si conduse de un presedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociatiei

Art.20-1. Presedintele asociatiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 5 ani si are urmatoarele atributii:

a)  conduce adunarile generale si consiliile AJPS Cluj

b) reprezinta organizatia in relatiile cu membrii acesteia si cu alte persoane juridice similare din tara si din strainatate

c)  incheie,modifica si desface contractul de munca al directorului,la propunerea Consiliului asociatiei

d) aproba componenta si programul delegatiilor de reprezentare, altele decat cele stabilite de Consiliu si Adunarea generala

e)  da delegare de competenta vicepresedintilor si directorului

2. Presedintele asociatiei nu poate indeplini atributiile directorului asociatiei decat atunci cand postul devine vacant, pe perioada limitata de pana la 3 luni,cu retributia corespunzatoare postului, conform hotararii Consiliului

Art.21.-Directorul asociatiei are urmatoarele competente:

a)  asigura ducerea la indeplinire

a hotararilor Adunarii generale si ale Consiliului

b) administreaza patrimoniul organizatiei si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale

c)  incheie, cu acordul Consiliului asociatiei, contracte de gestionare a fondurilor de pescuit recreativ-sportiv ori acte aditionale la acestea si raspunde de respectarea prevederilor contractuale

d) elaboreaza proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, iar dupa aprobare raspunde de realizarea acestora

e)  reprezinta asociatia in adunarile generale ale operatorilor economici in care aceasta are calitatea de asociat sau actionar, precum si in relatiile cu institutiile publice

f)  intocmeste organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara

g) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca,acorda premii si sanctioneaza personalul organizatiei

h) organizeaza, impreuna cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit

i)  raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative

j)  organizeaza activitatea de paza a fondurilor de pescuit, precum si de combaterea braconajului piscicol

k)  orice alte masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii,cu respectarea prevederilor legale,statutare si a hotararilor organelor de conducere ale AJPS Cluj si ale AGVPS

Art.22-1. Activitatea economico-financiara a AJPS Cluj se verifica de 1 cenzor ales de Adunarea generala a acesteia

2. Cenzorul trebuie sa fie expert contabil

3.Functia de membru in Comisia de cenzori este incompatibila cu orice alta functie in cadrul Consiliului,precum si cu functiile salarizate in cadrul AJPS Cluj

4. Cenzorul este remunerat cu o indemnizatie fixa,stabilita anual

Art.23-1. Cenzorul verifica, pe baza evidentelor contabile, intreaga activitate financiara a AJPS Cluj               

2. Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunarii generale AJPS Cluj si ca informari Consiliului, presedintelui si directorului

Art.24- Atributiile si raspunderile cenzorului sunt prevazute in actele normative in vigoare si in regulamentul propriu de organizare si functionare

Art.25- AJPS Cluj are in structura sa urmatoarele cluburi ale pescarilor sportivi:

-Clubul cu sediul in Gherla                  

-Clubul cu sediul in Turda

Art.26- Organele de conducere ale cluburilor din cadrul AJPS Cluj sunt:

a)  Adunarea generala

b) Comitetul clubului

Art.27- Adunarea generala a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului clubului si din delegatii desemnati de adunarile generale ale grupelor, aceasta se intruneste anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare,la convocarea comitetului sau a presedinteluiclubului, a directorului, presedintelui sau Consiliu AJPS Cluj

Art.28- Atributiile adunarii generale a clubului sunt:

a)  dezbate si aproba raportul annual de activitate al comitetului clubului

b) analizeaza si aproba programele anuale proprii de activitate

c)  alege pentru o perioada de 5 ani presedintele, vicepresedintii si ceilalti membrii ai comitetului

d) alege pentru o perioada de 5 ani delegatii la adunarea generala a asociatiei, si desemneaza candidatii pentru Consiliul organizatiei

Art.29-1. In intervalul dintre adunarile generale,activitatea clubului este condusa de comitetul clubului care se compune din 3-7 membrii cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un presedinte si un vicepresedinte

2. Sedintele se tin o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui clubului precum si a Consiliului, presedintelui or directorului asociatiei

Art.30-Comitetul clubului are urmatoarele atributii:

a)  asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si ale organelor asociatiei

b) elaboreaza proiectele programului de activitate ale clubului

c)  coordoneaza activitatea grupelor de pescari sportivi

Art.31-In intervalul dintre sedintele comitetului conducerea clubului este asigurata de presedinte in limita competentelor pe care le are prin regulamentul de organizare si functionare

Art.32-In cadrul asociatiilor care nu au cluburi si al cluburilor sunt constituite grupe de pescari sportivi

Art.33-Organul de conducere al grupelor este adunarea generala a membrilor sai,care se convoaca de organizatorul acesteia,de presedintele clubului ori directorul asociatiei, dupa caz, precum si la cererea majoritatii membrilor, annual sau ori de cate ori este necesar

Art.34-Adunarea generala a grupei are urmatoarele atributii:

a)  analizeaza si propune programul grupei

b) alege organizatorul si gospodarul grupei pentru o perioada de 5 ani,alege delegatii la adunarile generale ale clubului sau ale organizatiei, dupa caz, si desemneaza dintre acestia candidatii pentru comitetul clubului ori Consiliul organizatiei, candidatii trebuie sa aiba o vechime ca pescari mai mare de 5 ani.

c)  Poate propune recompense si sanctiuni pentru membrii sai

Art.35-Intrea adunarile generale ale grupei,conducerea acesteia se asigura prin organizator si gospodar, de promovarea si educarea membrilor sai, de participarea acestora la activitatile organizatiei, de combaterea braconajului, etc.


 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art.42-1 Adunarile generale,consiliile si comitetele sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii persoanelor delegate, cu exceptia adunarilor generale ale grupelor, care sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii membrilor acestora, daca la prima convocare a adunarii generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va tine in prezenta delegatilor/membrilor interesati, dupa un interval de cel putin 7 zile de la prima reuniune nestatutara, chiar daca nu este intrunita majoritatea, in acest din urma caz, numarul delegatiilor in organele de reprezentare superioare se va stabili in functie de dublul numarului de participanti la aceste reuniuni

2. Hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii celor prezenti la reuniuni, daca nu se hotaraste altfel

Art.43-1 Toate functiile eligibile de la nivel de grupa pana la nivelul AJPS Cluj vor fi ocupate de membrii care indeplinesc conditiile statutare si care,in ultimii 3 ani,nu au fost sanctionati de asociatie

2 Prin exceptie de la prevederile art 42 alin 2, alegeriile pentru presedinte, vivepresedinti si membrii Consiliului asociatiei si comitetelor/cluburilor se vor desfasura cu vot secret, in cazul existentei mai multor candidaturi pe aceasi functie, declarandu-se alesi, in ordine, candidatii cu numarul cel mai mare de voturi

Art.44-1 Locurile devenite vacante in organele de conducere se completeaza dintre delegatii la adunarile generale, cu respectarea principiului reprezentativitatii, la propunerea celor pe care ii reprezinta, de catre organul de conducere in cauza

2. In cazurile in care functia de presedinte devine vacanta din orice motive,atributiile presedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepresedinti, desemnat in mod operativ de Consiliul asociatiei, pana la prima Adunare generala a asociatiei

Art.45-1 Membrii consiliului care lipsesc nemotivat de mai mult de doua reuniuni consecutive sau de mai mult de 3 ori in decursul unui an calendaristic se considera demisionati si vor fi inlocuiti potrivit prevederilor art.44

2. Pierderea calitatii atrage si inlocuirea neconditionata din functie

Art.46- Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociatiei care intr-o anumita problema supusa hotararii acestor organe este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv nu vor putea lua parte nici la deliberari si nici la vot, delegatul/membrul care incalca aceste dispozitii este raspunzator de daunele cauzate asociatiei, daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta

Art.47-AJPS Cluj isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

a)prin hotarare a Adunarii generale

b) cand scopul organizatiei nu mai poate fi realizat

c)cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit

d)din cauza de insolvabilitate

e)cand numarul membrilor scade sub limita prevazuta de lege

f)  cand scopul sau actiunea organizatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice

g) cand scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrara ordinii publice

h) cand hotararile adunarilor generale sunt luate prin incalcarea propriului statut sau a legii

Art.48- Oricare ar fi cauza dizolvarii AJPS Cluj, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii si statutului asociatiei

Art.49- Consiliul AJPS Cluj va proceda si se va hotara in timp util adaptarea corespunzatoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea corespunzatoare a textelor,solicitand instantei de judecata inscrierea mentiunilor necesare, hotararile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare generala a AJPS Cluj

Art.50.- Prezentul statu a fost adoptat ca urmare a modificarii Statutului AGVPS de catre Adunarea generala a AJPS Cluj, astazi .